| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

همایش ملی شیمی، صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقاء کیفیت

همایش ملی شیمی، صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقاء کیفیت با همکاری فرهیختگان دانشگاههای معتبر و مراکز پژوهشی و صنایع کشور برای نخستین بار در ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در روزهای 14 و 15 بهمن ماه 94 برگزار می شود.

همایش ملی شیمی، صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقاء کیفیت با همکاری فرهیختگان دانشگاههای معتبر و مراکز پژوهشی و صنایع کشور برای نخستین بار در ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در روزهای 14 و 15 بهمن ماه 94 برگزار می¬شود. هدف از برگزاری این همایش تبادل اندیشه¬های علمی و هدایت پتانسیل¬های پژوهشی موجود در کشور برای ارتقاء کیفیت در زمینه¬های شیمی، صنایع غذایی و محیط زیست است. دانش و تجربه موجود در چارچوب ارتقاء کیفیت در این همایش زمینه ساز دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی است. نیازهای پژوهشی متقابل حوزه¬های فوق بستر مناسبي براي همکاری متخصصین شیمی، صنایع غذایی و محیط زیست بوده است. اهداف این همایش در راستای ارتقاء کیفیت در هر يك از شاخه¬های علوم فوق به صورت مستقل و مشترك تعریف مي¬گردد. مقالات برتر ارائه شده همایش، در مجلات معتبر علمی-پژوهشی کشور نمایه خواهد شد.

بازگشت1394/04/23
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !