| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > مدیر مالی و اداری همایش
.: ساختار سازمانی همایش  >  مدیر مالی و اداری همایش

دکتر ابوالفضل صادقیان