| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > اعضای کمیته علمی صنایع غذایی
.: ساختار سازمانی همایش  >  اعضای کمیته علمی صنایع غذایی

 • دکتر محمدرضا احسانی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • دکتر مهرداد قوامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • دکتر سیدعلی یاسینی اردکانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر محمد دانشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر رضوان پوراحمد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
 • دکتر رضیه فدایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد شهر قدس
 • دکتر حسن مظفری – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
 • دکتر آزاده نجار زاده ـ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
 • دکتر بهادر حاجی محمدی ـ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
 • دکتر محمدحسین مصدق ـ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
 • دکتر حمید توکلی پورـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
 • دکتر محمد حسین حداد خدا پرست – دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر فاطمه اکرمی مهاجری- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد