| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > اعضای کمیته علمی محیط زیست
.: ساختار سازمانی همایش  >  اعضای کمیته علمی محیط زیست

 • دکتر بیژن مقصودلو- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
 • دکتر محمدتقی قانعیان- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
 • دکتر هادی زارعی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
 • دکتر سیدمسعود دمنوری-
 • دکتر سیدابوالقاسم میرحسینی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
 • دکتر عبدالرضا کرباسی-
 • دکتر سیدمحمد پورهاشمی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر حسن احرام پوش- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
 • دکتر رضا ارجمندی-
 • دکتر روح الله کاظمی-
 • دکتر فرهاد نژاد کورکی- عضو هیات علمی دانشگاه یزد
 • دکتر شیرین آقانجفی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
 • دکتر حامد حق پرست- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد