.: ساختار سازمانی همایش  >  کمیته دانشجویی

نگارالسادات احرامیان
سیدرسول شافع
ماری یخشی
سیدامیدرضا موسوی
بهنام بهنوییه
فاطمه فرزین
سارا ابراهیمی
احسان دهقانپور
فاطمه خیراندیش
فرزاد زارع مهرجردی
حامد شاکریان