.: ساختار سازمانی همایش  >  اعضای کمیته علمی شیمی

 • دکتر حسن شیبانی(شیمی آلی) _ دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دکتر سید ضیاء محمدی(شیمی تجزیه) _ دانشگاه پیام نور بم
 • دکتر علی مصطفوی(شیمی تجزیه) _ دانشگاه شهیدباهنر کرمان
 • دکتر علی دره کردی(شیمی آلی ) _ دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 • دکتر رضیه فضائلی(شیمی آلی) _ دانشگاه شهررضا
 • دکتر شیخ شعاعی(شیمی معدنی) _ دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دکتر محمد کمالوند(شیمی فیزیک) _ دانشگاه یزد
 • دکتر محمد جواد صراف(مهندسی شیمی) _ دانشگاه یزد
 • دکتر نوید نصیری زاده(شیمی تجزیه) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر روحانی(شیمی تجزیه) _ دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 • دکتر مجید کلاهدوزان(شیمی آلی) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
 • دکتر عذرا عابدی(شیمی فیزیک) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
 • دکتر علی شیبانی(شیمی تجزیه) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر معصومه طباطبایی(شیمی معدنی _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر سعیده هاشمیان(شیمی معدنی) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر فروغ کلانتری(شیمی فیزیک) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر رضیه موهبت(شیمی آلی) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر مسعودرضا شیشه بر(شیمی تجزیه) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر علیرضا ایلخانی(شیمی فیزیک) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر محمد حسین مسلمین(شیمی آلی) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر بهاره صادقی(شیمی آلی) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • مهندس علی اصغر کردگاری(شیمی معدنی) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر علیرضا نظام زاده(شیمی تجزیه) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
 • دکتر الهه کنوز(شیمی تجزیه) _ دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • دکتر طاهره خصوصی(شیمی تجزیه)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریز فارس
 • دکتر محمد اناری عباسی نژاد (شیمی آلی)- دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 • مهندس علی محمد دهقان منشادی (شیمی آلی) _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دکتر فاطمه  میرجلیلی (شیمی آلی) _ دانشگاه یزد