صفحه اصلی > هزینه های همایش
.: هزینه های همایش

هزینه ارسال و چاپ مقاله: به ازای هرمقاله(تا دو مقاله) 1500000 ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال)
هزینه ارسال و چاپ مقاله(دانشجویی): به ازای هر مقاله(تا دو مقاله) 1000000 ریال (یک میلیون ریال)
هزینه شرکت در همایش بدون مقاله- بدون کارگاه: 800000 ریال (هشتصد هزار ریال)
هزینه شرکت کننده همراه : 500000 ریال (پانصد هزار ریال)


شایان ذکر است هزینه ارسال و چاپ بیش از دو مقاله 30٪ هزینه ثبت نام خواهد بود.

مبلغ درخواستی بایستی به شماره حساب: 0106312416001 بانک ملی (شناسه پرداخت: 5616636251) واریز و فیش واریزی از طریق سامانه ارسال گردد.